Biotechnology - Journal of Food Processing & Beverages https://www.avensonline.org/ Study on the Development and Stability of Passion Fruit-Pitaya Compound Beverage https://www.avensonline.org/fulltextarticles/JFPB-2332-4104-07-0024.html 21- February 2020 Mei-ling Tang, Wei-wen Duan, Zhen-hua Duan, Yan Chen, Qiu-xia Duan, Yu-yan Pan