Biotechnology - Journal of Food Processing & Beverages https://www.avensonline.org/ Development of Dried Taro Round Formula Based on Microwave Drying https://www.avensonline.org/fulltextarticles/JFPB-2332-4104-08-0025.html 06-September 2021 Si-yun Zhou, Zhen-huaDuan,Yan-ting Qin,Zhen-zhen Wei,Yong-yan Liu,Jie-huiHuang